دعوت به همکاری در بانک ارزیابان و متخصصان

دعوت به همکاری در بانک ارزیابان و متخصصان

IACLD از داوطلبان همکاری بعنوان ارزیابان و متخصصان در اجرای ارزیابی از آزمایشگاه های پزشکی بر اساس استاندارد ISO15189 دعوت بعمل می آورد  فرم فراخوان ارزیابان و متخصصان فنی  را تکمیل و به نهاد اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ارسال نمایند.

 فرم فراخوان بانک ارزیابان و متخصصان