کارگاه آموزشی گواهی کردن عدم دقت و برآورد عدم صحت، CLSI EP15-A3 مدرس: آقای دکتر بیات ،تاریخ برگزاری: 31 تیر ماه 1401

کارگاه آموزشی گواهی کردن عدم دقت و برآورد عدم صحت، CLSI EP15-A3 مدرس: آقای دکتر بیات ،تاریخ برگزاری: 31 تیر ماه 1401

تاریخ برگزاری دوره:1401/04/31

 مدرس دوره: آقای دکتر بیات