کارگاه آموزشی عدم قطعیت سنجش های کمی مدرس: آقای دکتر بیات ،تاریخ برگزاری: 30 تیر ماه 1401

کارگاه آموزشی عدم قطعیت سنجش های کمی مدرس: آقای دکتر بیات ،تاریخ برگزاری: 30 تیر ماه 1401

تاریخ برگزاری دوره:1401/04/30

 مدرس دوره: آقای دکتر بیات