تشریح الزامات ISO/IEC17011-2017 مدرس: خانم شادی ادریس ،تاریخ برگزاری: 2 تیر ماه 1401

تشریح الزامات ISO/IEC17011-2017 مدرس: خانم شادی ادریس ،تاریخ برگزاری: 2 تیر ماه 1401

در این دوره  الزامات استاندارد ISO/IEC17011,2017 ، رویکردها و مدارک IACLD  در اجرای اعتباربخشی در همپوشانی با ضوابط APAC/ILAC ارائه می گردد.