وبینار آموزشی روش های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، مدرس: آقای مرتضی ایزدیار ،تاریخ برگزاری: 14 مرداد ماه 1401

وبینار آموزشی روش های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، مدرس: آقای مرتضی ایزدیار ،تاریخ برگزاری: 14 مرداد ماه 1401

http://www.iacld.com/Show/Page/6303