جلسه مدیران امور آزمایشگاه های دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر ناصری رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت و معاونین این مرکز

در این جلسه ضمن معارفه مدیران، به بیان چالش ها، پیشنهادات و نقطه نظراتی در خصوص مدیریت آزمایشگاه های زیر مجموعه هر یک از دانشگاه ها پرداخته شد.

جلسه مدیران امور آزمایشگاه های دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر ناصری رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت و معاونین این مرکز

در این جلسه ضمن معارفه مدیران، به بیان چالش ها، پیشنهادات و نقطه نظراتی در خصوص مدیریت آزمایشگاه های زیر مجموعه هر یک از دانشگاه ها پرداخته شد.

http://www.iacld.com/Show/Page/6301