راهنما و اطلاعات ارزیابان

راهنما و اطلاعات ارزیابان

IACLD در بحث بانک ارزیابان و متخصصان فنی بشرح ذیل اقدام می کند:

برای بررسی و انتخاب و همکاری در فرایندهای اعتباربخشی لازمست به شرح زیر عمل کنند.

انتخاب در صورت براورده شدن شرایط احراز:

  1. دریافت فرم فراخوان بانک ارزیابان و متخصصان به همراه مدارک خواسته شده از سوی داوطلبین
  2. بررسی مطابقت با شرایط احراز  مطابق روش اجرایی IACLD-P5 و فرم IACLD-F12 و انتخاب در صورت مطابقت با معیارهای تعیین شده از سوی IACLD
  3. شروع همکاری با نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در ارزیابی  و سایر فعالیت های اعتباربخشی طی ترتیبات تعیین شده از سوی نهاد IACLD حسب نیاز دعوت بعنوان افراد دخیل در اعتباربخشی از جمله راهبر تیم ارزیابی، ارزیاب، ارزیاب تحت آموزش، کارشناس فنی

 

پایش عملکرد در هر ارزیابی و پایش بلند مدت

  1. IACLD برای هر ارزیابی از آزمایشگاه طبق فرم IACLD-P15 نظرات پیرامون عملکرد نهاد و افراد تیم را جمع آوری می کند.
  2. نظرات جمع آوری شده در فرم  IACLD-F16 مورد تجزیه تحلیل و جمع بندی قرار می گیرد.
  3. نتایج جمع بندی در IACLD-F13  به منظور پایش عملکرد نهاد و تیم ارزیابی ثبت و در پایش طولانی مدت ازآن استفاده می گردد.
  4. معیار پذیرش عملکرد  70% به بالاست و کمتر از آن ریشه یابی علل شده و در موارد لازم اقدام و اقدامات اصلاحی لازم  تعریف می شود.