گزارش خبری نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران از مراسم روز جهانی اعتباربخشی سال 1401

گزارش خبری نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران از مراسم روز جهانی اعتباربخشی سال 1401

به نقل از دفتر نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD، روز جهانی اعتباربخشی سال 1401 مصادف با 2022 بصورت مجازی توسط نهاد و علاقمندان و ذینفعان و مرتبطین پاس داشته شد و در مراسم هماهنگ شده توسط اتحادیه های منطقه ای و بین المللی  اعتباربخشی شرکت نمودند.
روز جهانی اعتباربخشی یک ابتکار جهانی است که توسطILAC  و IAF برای ترویج ارزش اعتباربخشی ایجاد شده و  19 خرداد یا 9 ژوئن هر سال نهادهای اعتباربخش در سراسر گیتی این روز را نکو می دارند.
موضوع امسال، اعتباربخشی: پایداری در رشد اقتصادی و محیط زیست است که بر چگونگی حمایت اعتباربخشی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) تمرکز دارد. 
به اعتقاد IACLD از جمله اهداف توسعه پایدار، می توان بر اهمیت و چگونگی نقش اعتبار بخشی در حمایت از سلامت عمومی و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در تمامی اکونومی ها بعنوان یک مطالبه جهانی نگریست و انتظار طبیعی از تنظیم چنین برنامه هایی ، حمایت از نظام سلامت و بهداشت عمومی جوامع بعنوان مسلم ترین و اولیه ترین حقوق فردی و اجتماعی در جغرافیایی کنونی جهان است که بی شک از اصلی ترین پایه های ارکان توسعه پایدار محسوب می شود.

IACLD در پاسداشت روز جهانی اعتباربخشی همراه با همتایان و ذینفعان کوشا است با نقش آفرینی در ارائه خدمات اعتباربخشی به آزمایشگاه های پزشکی ، ارتقای کیفیت خدمات در حوزه بهداشت و درمان را حمایت نماید.
 

 فایل پیوست