تشریح فرآیند اعتباربخشی به آزمایشگاه

تشریح فرآیند اعتباربخشی به آزمایشگاه

 

1-برآورده سازی الزامات استانداردISO15189 و سایر مدارک الزامی در آزمایشگاه های پزشکی 

2-  ارائه فرم درخواست اعتباربخشی

3- بازنگری منابع

4- آماده شدن برای ارزیابی

5- بازنگری اطلاعات مدون

6-اجرای ارزیابی(افتتاحیه،ارزیابی، اختتامیه،گزارش یافته ها، بررسی بسته شدن عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی و ارزیابی های پیگیری یا اضافی)

7- تصمیم گیری بر اعتباربخشی

8- صدور گواهینامه اعتباربخشی