خدمات ما

خدمات ما

خدمات ما

خدمات ما

دامنه خدمات اعتباربخشی توسط IACLD

IACLD به آزمایشگاه های پزشکی که استاندارد ISO15189 را پیاده سازی، اجرا و پایش می کنند،

خدمات اعتباربخشی ارائه می کند.