ساختار نهاد

ساختار نهاد

مدیریت نهاد اعتباربخش IACLD:

مدیر نهاد: دکتر حسن بیات (جانشین: خانم شادی ادریس)

مدیر اجرایی نهاد: خانم شادی ادریس (جانشین: دکتر حسن بیات)

نماینده مدیریت: اقای دکتر علی شیرین( جانشین: خانم شادی ادریس)

مسئول کمیته تصمیم گیری: دکتر علیرضا لطفی کیان ( جانشین : دکتر ناصر الماسی)

مسئول کمیته رسیدگی به شکایت/ درخواست های رسیدگی مجدد: دکتر ناصر الماسی

مسئول آموزش: دکتر علیرضا لطفی کیان ( جانشین : دکتر صغری روحی دهنبه)

مسئول ارتباطات و IT: دکتر فریبا شایگان ( جانشین: دکتر علیرضا لطفی کیان)

مسئول امور مالی و قراردادها: دکتر شهروز همتی ( جانشین: دکتر علی شیرین)

رئیس شورای همکاری اعتباربخشی: دکتر شهروز همتی ( جانشین: دکتر علی شیرین)

 ساختار نهاد

 

ساختار انجمن:

https://www.iacld.com/Show/Page/839