دیاگرام اعتباربخشی

دیاگرام اعتباربخشی

در دیاگرام زیر ، مراحل اجرای فرآیند اعتباربخشی ارائه گردیده است.

 دیاگرام