موقعیت نهاد اعتباربخش دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD در شبکه اعتباربخشی جهانی

انجمن از سال 2016 مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت.

موقعیت نهاد اعتباربخش دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD در شبکه اعتباربخشی جهانی

- انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران از سال 2016 میلادی مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند.

- IACLD پیرو عزم مجمع عمومی از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت و سال 96 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت وابسته Associate Member در اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  و یا به اختصار APLAC در آید.

- IACLD اواخر سال 97 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت اصلی یا کامل Full Member در APLAC به عنوان تنها نماینده از ایران در آید.

- IACLD از تاریخ 11 دی سال 97 مصادف با اول ژانویه 2019 ، به اتحادیه ی جدید التاسیس اعتباربخشی منطقه ای آسیا – اقیانوسیه APAC یا  Asia Pacific Accreditation Cooperation بعنوان عضو وابسته یا Associate member  ملحق شد و پس از سه سال فعالیت ، انتهای آذر1400 مصادف با دسامبر 2021 درخواست خویش برای ورود به پروسه ارزیابی همترازی Peer Evaluation را به APAC تسلیم نمود.  

- IACLD زمستان 1401 توسط تیم اعزامی از APAC  مورد ارزیابی همترازی قرار گرفت  و با موفقیت آن را سپری نمود و نهایتا از  5 شهریور 1402 مصادف با 27 آگوست 2023،  IACLD با کسب 98 درصد آرای موافق از 58 نهاد اعتباربخش ، بعنوان عضو اصلی یا Full Member به فهرست اعضای APAC در وضعیت APAC MRA Signatory ملحق گردید.

- نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در تاریخ 22 آذر 1402 مصادف با 13 دسامبر 2023 موفق به امضای سند Mutual Recognition Arrangement (MRA) با مجمع بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) و  عضویت Full Member در این اتحادیه گردید.