انجمن از سال 2016 مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت.

موقعیت نهاد اعتباربخش دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD در شبکه اعتباربخشی جهانی

موقعیت نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD در شبکه اعتباربخشی جهانی

-انجمن از سال 2016 مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت.

-انجمن سال 1396 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت وابسته Associate Member در اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  و یا به اختصار APLAC در آید.

-انجمن اواخر سال 1397 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت کامل Full Member در APLAC در آید.

           لازم بذکر است IACLD تنها عضو ایرانی از کشورمان در اتحادیه APLAC بود که در ابتدا به عضویت وابسته پذیرفته شد و سپس موفق گردید به عضویت کامل یا Full Member در آید.

-انجمن از اول ژانویه 2019 به Asian Pacific Accreditation Cooperation (APAC) که اتحادیه جدید التاسیس اعتباربخشی منطقه آسیا-اقیانوسیه  بود بعنوان عضویت وابسته  Associate Member ملحق شد.  این اتحادیه جدید از ادغام دو اتحادیه ی منطقه ای آسیا – اقیانوسیه APLAC-PAC، از تاریخ مزبور شروع به فعالیت نمود.

  - IACLDدرخواست خود برای ورود به پروسه Peer Evaluation  را در انتهای سال میلادی 2021   به اتحادیه APAC اعلام نموده است.