سازمان های همکاری منطقه ای برسمیت شناخته شده

سازمان های همکاری منطقه ای برسمیت شناخته شده

ILAC MRA سازمان های همکاری منطقه ای برسمیت شناخته شده در MRAs/MLA را به هم پیوند می دهد.

برای اهداف  ILAC MRA، و بر اساس ارزیابی ILAC و به رسمیت شناختن MRAs/MLA های منطقه ای، ILAC  اختیارات ارزیابی، نظارت، ارزیابی مجدد و تصمیم گیری مرتبط با وضعیت نهاد های اعتباربخشی که فول ممبر ILAC هستند (یا امضا کنندگان ILAC MRA) را به نهادهای همکاری منطقه ای شناخته شده خود تفویض می کند.

به رسمیت شناختن رسمی یک نهاد همکاری منطقه‌ای تحت ILAC MRA بر اساس ارزیابی صلاحیت نهاد همکاری منطقه‌ای برای اجرای MRA توسط یک تیم ILAC متشکل از ارزیاب‌های  مستقل همتراز، از دیگرنهادهای همکاری منطقه‌ای و نهادهای اعتباربخش در ILAC است.

در حال حاضر 5 نهاد همکاری منطقه ای وجود دارد که تحت ILAC MRA به رسمیت شناخته شده اند.

APLAC=Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation

PAC=Pacific Accreditation Cooperation

APLAC + PAC = APAC

APAC=Asia Pacific Accreditation Cooperation

https://www.apac-accreditation.org/

EA=European cooperation for Accreditation

https://european-accreditation.org/

IAAC=Inter-American Accreditation Cooperation

https://iaac.org.mx/index.php/en/

AFRAC=African Accreditation Cooperation

https://www.intra-afrac.com/Pages/Home.aspx

ARAC=Arab Region  Accreditation Cooperation

https://arab-accreditation.org/

Recognised Regional Cooperation Body

Scope of ILAC MRA recognition

https://ilac.org/wp-content/uploads/IAAC-LOGO-HR-ENG.png

Inter American Accreditation Cooperation (IAAC)

Calibration: ISO/IEC 17025
Testing: ISO/IEC 17025
Medical Testing: ISO 15189
Inspection: ISO/IEC 17020
Proficiency Testing Providers: ISO/IEC 17043
Reference Material Producers: ISO 17034

European co-operation for Accreditation (EA)

Calibration: ISO/IEC 17025
Testing: ISO/IEC 17025
Medical Testing: ISO 15189
Inspection: ISO/IEC 17020
Proficiency Testing Providers: ISO/IEC 17043
Reference Material Producers: ISO 17034

https://ilac.org/wp-content/uploads/APAC-2.png

Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC)

Calibration: ISO/IEC 17025
Testing: ISO/IEC 17025
Medical Testing: ISO 15189
Inspection: ISO/IEC 17020
Proficiency Testing Providers: ISO/IEC 17043
Reference Material Producers: ISO 17034

https://ilac.org/wp-content/uploads/ARAC-80x65.jpg

Arab Accreditation Cooperation (ARAC)

Calibration: ISO/IEC 17025
Testing: ISO/IEC 17025
Medical Testing: ISO 15189
Inspection: ISO/IEC 17020

https://ilac.org/wp-content/uploads/AFRAC4-e1527049746649.jpg

African Accreditation Cooperation (AFRAC)

Calibration: ISO/IEC 17025
Testing: ISO/IEC 17025
Medical Testing: ISO 15189
Inspection: ISO/IEC 17020