اعتباربخشی یا Accreditation

تأیید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق می باشد.

اعتباربخشی

اعتباربخشی یا Accreditation

طبق تعریف بند 3-1 از استاندارد ایزو/آی ای سی 2017-17011 ، اعتباربخشی یا  Accreditation یعنی:

تأیید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق می باشد.   

International Laboratory Accreditation Cooperation که به اختصار ILAC نوشته می شود در لینک : "

 https://ilac.org/about-ilac/  " چنین می نویسد که:

اعتباربخشی ارزیابی مستقل نهادهای ارزیابی انطباق طبق استانداردهای شناخته شده برای انجام فعالیت های خاص برای اطمینان از بی طرفی و شایستگی آن ها است. از طریق اعمال استانداردهای ملی و بین المللی، دولت ها، تهیه کنندگان و مصرف کنندگان می توانند به کالیبراسیون و نتایج آزمایش، گزارش های بازرسی و گواهینامه های ارائه شده اطمینان داشته باشند.