گزارش ILAC از فعالیت نهادهای اعتباربخش به مناسبت WAD2024

گزارش ILAC از فعالیت نهادهای اعتباربخش به مناسبت WAD2024

اتحادیه بین المللی اعتباربخشی ILAC در سایت https://lnkd.in/eMFxCnU4 گزارشی از برگزاری بزرگداشت روز جهانی اعتباربخشی توسط نهادهای اعتباربخشی از جمله IACLD منتشر کرده است و در آن گزارشی از فعالیت های نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران را در دو لینک زیر اطلاع رسانی است.
https://lnkd.in/eR7m8u9P 
https://lnkd.in/ekETUxCi