نهاد اعتباربخش Accreditation Body

نهاد اعتباربخش Accreditation Body

طبق تعاریف ارائه شده در استانداردهای  ISO/IEC17000  و ISO/IEC17011 ، نهاد اعتباربخش نهاد معتبری است که اعتباربخشی را اجرا می کند.
نهاد اعتباربخش یا Accreditation Body که امضاکننده‌ی Mutual Recognition Arrangement (MRA) برای توافقات برسمیت شناختن متقابل با اتحادیه های منطقه ای و بین المللی اعتباربخشی است، ‌مورد ارزیابی همترازی مطابق با الزامات ISO/IEC 17011  قرار گرفته است.
نهادهای اعتباربخشی که امضا کننده ی MRA هستند، نهادهای ارزیابی انطباق یا  Conformity Assessment Body(CAB) را مطابق با استانداردهای بین‌المللی مربوطه ( از جمله آزمایشگاه های پزشکی  را مطابق با ISO 15189)  ارزیابی کرده و اعتبار می دهند.

الزاماتی که یک نهاد اعتباربخش باید برآورده نماید:
- پیاده سازی-اجرا-پایش استاندارد ISO/IEC17011
- پیاده سازی –اجرا-پایش الزامات اتحادیه اعتباربخشی
- مشخص نمودن اسکوپ فعالیت 
- موفقیت در پروسه ارزیابی همترازی peer evaluation 
- امضایMutual Recognition Arrangement (MRA) با اتحادیه ی اعتباربخشی منطقه ای مربوطه / اتحادیه اعتباربخشی بین المللی 
- تعهد به تطبیق پیوسته با الزامات تعیین شده در استاندارد ISO/IEC17011 و دیگر الزامات تعیین شده از سوی اتحادیه
- ارائه خدمات اعتباربخشی به متقاضیان