برگزاری دوره ی آموزشی ویرایش چهارم استاندارد ISO15189 توسط APAC

برگزاری دوره ی آموزشی ویرایش چهارم استاندارد ISO15189 توسط APAC

به نقل از نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ، در یک دوره آموزشی سه روزه  ویرایش جدید ISO15189  که توسط APAC از 31 ژانویه لغایت 2 فوریه 2023 مصادف با 11 لغایت 13 بهمن برگزار گردید، 17 تن از نمایندگان نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران در دوره حضور و مشارکت فعال داشتند. 
همانگونه که پیشتر به اطلاع رسید ویرایش چهارم استاندارد ISO15189  ، از دسامبر 2022 توسط سازمان ISO منتشر گردیده است. این مدرک الزامات کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی را همراه با الزامات مربوط به آزمایش در POCT شامل می شود. فاز گذر از نسخه 2012 این استاندارد به نسخه 2022 ، تا دسامبر 2025 در نظر گرفته شده است و آزمایشگاههای پزشکی که متقاضی اعتباربخشی هستند از تاریخ مذکور به بعد الزاما باید ضوابط ویرایش چهارم را برآورده سازند.