درباره ما

معرفی نهاد

نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD، یک نهاد غیر دولتی است و دارای مجوز فعالیت به مدت نامحدود است. IACLD اولین نهاد اعتباربخش ایرانی است که سند Mutual Recognition Arrangement (MRA) را با مجمع بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) و اتحادیه اعتباربخشی منطقه ای آسیا- اقیانوسیه Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) امضا کرده و عضو Full Member در این اتحادیه ها است.

ادامه مطلب

دوره های آموزشی (بایگانی)

Inter American Accreditation Cooperation
European Co-Operation for Accreditation (EA)
Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC)
Arab Accreditation Cooperation (ARAC)
African Accreditation Cooperation